Akathist vzkříšení Kristovu

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1

Pojďme, pokloňme se a padněme před slavným vzkříšením našeho Pána Ježíše Krista. Oslavujme jeho bezmeznou lásku spolu s jeho nesmírným milosrdenstvím a s jásotem mu zazpívejme: Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi nám život daroval.

Ikos 1

Anděl sestoupil z Boží výsosti do temnoty tvého hrobu, aby učedníkům zvěstoval radostnou zprávu o tvém vzkříšení. I my nasloucháme jeho slovům a naplněni radostí voláme:

Raduj se, prameni lásky nevyčerpatelný.

Raduj se, beránku oslavený.

Raduj se, světlo světa.

Raduj se, nasycení duší strádajících.

Raduj se, důkaze lásky nezlomné.

Raduj se, přemožiteli podsvětí.

Raduj se, bezedná studnice milosrdenství.

Raduj se, neboť nás voláš ke svatosti.

Raduj se, zvone pokání.

Raduj se, průvodce k radosti  života věčného.

Raduj se, cesto pravé blaženosti.

Raduj se, slunce života božského.

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi nám život daroval.

Kondak 2

Podivuhodný zázrak zazářil světu, když jsi, Kriste, povstal v nevýslovné kráse a moci. Vždyť svým vzkříšením jsi porazil vládu podsvětí a ve slávě velikého vítězství jsi vyvedl duše od věků zesnulé. Proto tě s velikou radostí oslavujeme a voláme: Aleluja.

Ikos 2

Žádný člověka nedokáže dostatečně opěvovat tvé podivuhodné a slavné vzkříšení, Bože, neboť náš rozum je zatemněn soužením a lopotou života, a naše tělo je postiženo slabostí. Duch Boží však spěchá na pomoc lidské duši, kterou nadmíru naplňuje radostí, a proto volá:

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi temnotu hříchu rozehnal.

Raduj se, neboť přehojný pramen milostí jsi zjevil.

Raduj se, neboť svou ochranou nás přikrýváš.

Raduj se, neboť nás k pravému životu vedeš.

Raduj se, učiteli víry pravdivé.

Raduj se, prostředníky lásky nehasnoucí.

Raduj se, sloupe pravdy.

Raduj se, léku, jenž duši obnovuje.

Raduj se, holubice míru a pokoje.

Raduj se, záštito lidu křesťanského.

Raduj se, svítání věčné radosti.

Raduj se, nepřemožitelná oporo volajících.

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi nám život daroval.

Kondak 3

Celá země se chvěje nevýslovnou radostí, neboť za ni Bůh podstoupil smrt na kříži, aby ji přivedl k pokání, a pro ni slavně z mrtvých vstal, aby z ní sňal jho hříchu. Proto s vděčností zazpívejme: Aleluja.

Ikos 3

Bez zásluh přijímáme tvou převelikou lásku, Kriste Bože, která nás naplňuje a povzbuzuje na cestách našeho života. Vždyť jsme jako dlužníci prosili o odpuštění, ale tys nás jako své milované děti zdarma obdaroval svou milostí. Proto přijmi tuto píseň vděčnosti, když nyní voláme:

Raduj se, radosti truchlících.

Raduj se, útočiště nemocných a zbědovaných.

Raduj se, dobrý správce svého vinohradu.

Raduj se, zvone spásy.

Raduj se, lásko světem nepoznaná.

Raduj se, nejhlubší tužbo srdce našeho.

Raduj se, plnosti veškerého milosrdenství.

Raduj se, starostlivý pastýři svého stádce.

Raduj se, žezlo božských milostí.

Raduj se, prává radosti srdce lidského.

Raduj se, ratolesti věčného pokoje.

Raduj se, moci, jež lidstvo z pádu pozvedla.

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi nám život daroval.

Kondak 4

Světský rozum zahalený do temnoty hříchu nepoznal v tobě, Kriste, svého Spasitele, ale vydal tě utrpení a smrti kříže. Tys však ve své nesmírné lásce neoplatil zlem za zlo, ale světlem svého vzkříšení jsi ozářil pravé poznání, abys věčný život daroval těm, kdo s vírou volají: Aleluja.

Ikos 4

Nebeskou slávu a bezmeznou velikost zjevil jsi, Pane, v božském světle svého vzkříšení. Tehdy se andělé podivili nad zázrakem tvé všemohoucnosti a písněmi tě oslavili. I my spolu s nimi s bázní voláme:

Raduj se, útěcho srdce lidského. 

Raduj se, radosti nevýslovná.

Raduj se, cesto k blažené věčnosti.

Raduj se, lásko bezmezná.

Raduj se, neboť jsi nás zachránil z područí hříchu.

Raduj se, neboť láskou naplňuješ naše srdce.

Raduj se, neboť v tobě jsme svou záchranu nalezli.

Raduj se, neboť svou láskou svět objímáš.

Raduj se, dárce života věčného.

Raduj se, zvone božského evangelia.

Raduj se, světlo v temnotách pozemského života.

Raduj se, tajemství pravé víry.

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi nám život daroval.

Kondak 5

Když ženy myronosičky z rána spěchaly k tvému hrobu, Pane, spatřily anděla oděného do záře nad slunce jasnější. Tehdy vyslechly radostnou zvěst: „Kristus byl vzkříšen!“ Od té doby zaznívají tato slova celými věky až k našim uším a zapalují naše srdce nevýslovnou radostí. Proto oslavujeme milostivého Boha a voláme: Aleluja.

Ikos 5

Andělská slova zažehla radost v srdcích myronosiček a ony ji spěchaly zvěstovat apoštolům. I našim ústům daruj, Bože, moc evangelia, aby se celý svět mohl spolu s námi radovat z tvého vzkříšení a všichni jedněmi ústy mohli zazpívat:

Raduj se, lékaři našich duší.

Raduj se, Otče lásky odvěké.

Raduj se, radosti našeho života.

Raduj se, prozření očí hříchem zaslepených.

Raduj se, neboť nás voláš k pravému pokání.

Raduj se, neboť ses stal světlem světa.

Raduj se, neboť nás provázíš do království nebeského.

Raduj se, neboť se strachuješ o srdce každého hříšníka.

Raduj se, pokoro lásky nevadnoucí.

Raduj se, ochránce všech, kdo pomoc hledají.

Raduj se, nepřemožitelná sílo v pokušení.

Raduj se, plnosti lásky a milosrdenství.

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi nám život daroval.

Kondak 6

Apoštolové s chvěním přiběhli k tvému hrobu, Pane, ale tvé tělo nenalezli. Smutek zatemnil jejich mysl a oni se začali obávat, že je někdo ukradl. Ani my nejsme schopni pouhými silami svého rozumu pochopit tajemství tvého vzkříšení, a proto se přidržujeme pevné hráze naší víry a voláme: Aleluja.

Ikos 6

Pane, vydal ses vstříc utrpení za hříchy lidstva, které křičelo: „Ukřižuj, ukřižuj ho!“ Tělesná smrt však nemohla umenšit tvou bezmeznou lásku k hříšníkům. I v nás proto zapal plamen své odpouštějící lásky, která tvým vzkříšením smrt přemohla, abychom smířeni s Bohem a bližními mohli bez odsouzení zazpívat:

Raduj se, světlo osvěcující temnoty.

Raduj se, studnice nebeského štěstí.

Raduj se, lásko trpělivosti.

Raduj se, odpuštění hříšníků.

Raduj se, útěcho našich bolestí.

Raduj se, posilo ve strastech a nemocích.

Raduj se, ochránce před pokušením.

Raduj se, nasycení strádajících.

Raduj se, dobrý pastýři ovcí zbloudilých.

Raduj se, milosrdný otče synů marnotratných.

Raduj se, slovo odvěké moudrosti.

Raduj se, záštito v nejtěžších chvílích života.

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi nám život daroval.

Kondak 7

Když jsi zamčenými dveřmi vešel k apoštolům, ukázal jsi světu pravdivost svého vzkříšení. Pomlouvačům jsi vzal slova z úst a pochybujícím ukázal tajemství pravé víry. Klaníme se tvé všemohoucnosti a s důvěrou zpíváme: Aleluja.

Ikos 7

Srdce těch, kteří tě s láskou do hrobu ukládali, naplnila se nevýslovnou radostí, neboť jsi, Pane, naplnil zaslíbení o svém vzkříšení a ve slávě nebeského Otce ukázal ses svým apoštolům. Oni vyšli do všech končin země, aby zvěstovali „Kristus vstal z mrtvých!“ I my se připojujeme k jejich hlasu a voláme:

Raduj se, odlesku svatosti.

Raduj se, krystale čistoty a moudrosti.

Raduj se, perlo radosti.

Raduj se, lásko nesmírná.

Raduj se, králi všemohoucí.

Raduj se, chráme Ducha Božího.

Raduj se, zvone nebeského království.

Raduj se, kolébko našeho milosrdenství.

Raduj se, archo nejvyšší moudrosti.

Raduj se, neboť jsi brány podsvětí přelomil.

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi naše srdce osvítil.

Raduj se, neboť písní radosti naše duše zajásaly.

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi nám život daroval.

Kondak 8

Cestou ponížení, strastí, bičování a smrti na kříži vedla tě, Pane, nesmírná láska k nám hříšníkům.  Nyní světlem svého vzkříšení sviť našim krokům na cestě k tobě, abychom s tvou blahou pomocí překonali nelehký úděl našeho života plný pokušení, utrpení a lopoty a došli na místo pokoje, kde bychom ti mohli zazpívat: Aleluja.

 Ikos 8

Světlem světa ses stal, Kriste Bože, neboť svým vzkříšením jsi z hrobu pozvedl spravedlivé, hříšníky jsi vykoupil a celému lidskému pokolení daroval život věčný. Nyní přiveď i nás na pravou cestu svých přikázání, abychom s čistým srdcem mohli zazpívat:

 Raduj se, dárce hojných milostí.

Raduj se, ochránce svatého pokoje.

Raduj se, útočiště spravedlivých.

Raduj se, oporo v pokušení.

Raduj se, neboť jsi nám cestu spásy otevřel.

Raduj se, neboť jsi pouta smrti rozvázal.

Raduj se, neboť jsi nás světlem svého vzkříšení oděl.

Raduj se, neboť jsi nás k dobrému dílu podnítil.

Raduj se, archo úmluvy.

Raduj se, modlitbo spásy.

Raduj se, lásko pro hříšníky umučená.

Raduj se, duchu pravého pokání.

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi nám život daroval.

Kondak 9

Tvé vzkříšení, předvěčný Bože, naplňuje údivem naše duše, rozum i srdce nad moudrostí tvých odvěkých záměrů. Vždyť co bylo od počátku dějin lidského pokolení ztraceno, to jsi v míře daleko větší navrátil skrze svou smrt a zmrtvýchvstání. Proto opěvujeme tvé milosrdenství a voláme: Aleluja.

Ikos 9

Světlo naděje na tvé vzkříšení plane od věků a jeho paprsky v bezmezné tvé lásce ozařují i naše tváře. Ukazují nám cestu tvých svatých přikázání, která nás vede do království Božího. Proto toužíme po jednotě s tebou a se zbožností voláme:

Raduj se, cesto k radostné věčnosti.

Raduj se, plameni nehasnoucí lásky.

Raduj se, neutichající volání k pokání.

Raduj se, slovo věčné pravdy.

Raduj se, blahodárný plameni života křesťanského.

Raduj se, odvážný lodivode v bouřích života.

Raduj se, prozíravý lékaři duše i těla.

Raduj se, posilo v souženích.

Raduj se, cesto spravedlnosti a práva.

Raduj se, nezdolná útěcho v bolestech.

Raduj se, nezlomná naděje našeho života.

Raduj se, neboť veliká jsou tvá díla.

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi nám život daroval.

Kondak 10

Svou všemohoucí rukou, Pane, pozvedl jsi Adama z hlubin podsvětí a spolu se spravedlivými od věků zesnulými jsi jej navrátil životu věčnému. Jako Boží služebník jsi naplnil dávná proroctví a jako Bůh ses ujal vlády nad světem.  I naše duše čekají na tvůj spravedlivý soud, prosí o tvé milosrdenství a volají: Aleluja.

Ikos 10

Písní vítězství oslavují tě, Pane, andělé na nebesích i apoštolové s patriarchy se radují a opěvují tvé přeslavné vzkříšení. I my na zemi tě celým svým srdcem i ústy velebíme a voláme:

Raduj se, lampo naplněná olejem lásky.

Raduj se, svítání nového dne smíření.

Raduj se, blažené slovo pravdy.

Raduj se, poklade nad zlato cennější.

Raduj se, schráno nejvyšší moudrosti.

Raduj se, polnice svatosti.

Raduj se, skálo naší spásy.

Raduj se, sokole prozřetelnosti.

Raduj se, slunce spravedlnosti.

Raduj se, příteli milosrdenství.

Raduj se, nepříteli hříšného pokušení.

Raduj se, sladkosti našich srdcí.

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi nám život daroval.

Kondak 11

V nevýslovné záři svého vzkříšení zjevil jsi, Kriste Bože, světu svou všemohoucnost a lásku k hříšnému lidskému pokolení. Své marnotratné syny jsi nasytil svým milosrdenstvím a oděl je do šatu spásy.  Proto ti s vděčností zpíváme píseň chvály a voláme: Aleluja.

Ikos 11

Kriste Bože, ukázal jsi nám příklad svatosti, pokory, trpělivosti, odpuštění a lásky k Bohu i bližním. My jsme však slabí hříšníci, kteří se jen stěží vrací na stezku pravdy. Proto tě prosíme, abys otevřel pokladnici svých ctností a ozdobil nás pevnou vírou, neutuchající láskou a nezdolnou nadějí, abychom v dobrém vytrvali proti pokušením, denně přinášeli důkazy lásky a s vděčností volali:   

Raduj se, pečeti svatosti.

Raduj se, znamení čistoty.

Raduj se, chráme blahoslavenství.

Raduj se, sílo v pokušení.

Raduj se, vladaři radostné věčnosti.

Raduj se, věrný pastýři nového lidu.

Raduj se, učiteli pravdy spasitelné.

Raduj se, jitřenko nové smlouvy.

Raduj se, náš mocný ochránce.

Raduj se, prameni milosrdenství.

Raduj se, slávo nebeského království.

Raduj se, otče synů navrácených.

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi nám život daroval.

Kondak 12

Kámen, jakým židé zapečetili tvůj hrob, neobstál před mocí tvého vzkříšení. Sám se odvalil, aby celému světu ukázal Pána, jenž přemohl smrt, zničil moc Satanovu a lidskému pokolení daroval radost života věčného. I my se skláníme před Pánem, který si nepřál smrt hříšníka, ale sám sebe vydal v oběť Bohu milou, a proto voláme: Aleluja.

Ikos 12

Pane, svým vzkříšením jsi daroval život celému světu a nám jsi ukázal, že žádná moc nepřítele nemůže nás odloučit od lásky Boží, která je v tobě. Proto od nás odežeň strach ze smrti a pout Satanových, abychom se vždy ve všem podřizovali jen tvé svaté vůli, radovali se z tvého vzkříšení a vždy s vděčností volali:

Raduj se, přístave duší zbloudilých.

Raduj se, útočiště trpících.

Raduj se, ochránce potřebných.

Raduj se, záchrano hledajících.

Raduj se, naplnění odvěkých nadějí.

Raduj se, občerstvení lačnících po spravedlnosti.

Raduj se, povzbuzení duší věřících.

Raduj se, světlo našeho poznání.

Raduj se, vládo nepřemožitelná.

Raduj se, lásko světu neznámá.

Raduj se, záře dne nového.

Raduj se, pokladnice radosti.

Raduj se, neboť svým vzkříšením jsi nám život daroval.

Kondak 13

Všemohoucí Bože, který jsi sestoupil do podsvětí, smrt jsi svou smrtí přemohl a světu daroval radost života věčného, přijmi od nás tuto nedokonalou píseň ke chvále tvého vzkříšení, veď nás vždy po cestách své pravdy, upevňuj v nás víru, naději a lásku a i nám po tomto pozemském putování daruj podíl na slávě svého vzkříšení, abychom ti spolu s anděly a všemi svatými mohli bez odsouzení zazpívat: Aleluja.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.
L: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který vstal z mrtvých, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a životodárného kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.